Datum: 21/12/2019

“We vragen met aandrang een betere controle”

Bron:  nieuwsblad.be 21/12/2019  door Werner Rommers

Bijna tweeduizend slachtoffers van een arbeidsongeval – vijf per dag – hebben vorig jaar van de verzekeraar onterecht het deksel op de neus gekregen. De christelijke vakbond ACV vraagt dat – wanneer de verzekeraar weigert een arbeidsongeval te erkennen – de overheid telkens controleert of dat wel terecht gebeurde.

Een historisch record is gesneuveld, aldus de christelijke vakbond. Verzekeraars weigerden vorig jaar meer dan 21.000 arbeidsongevallen in de privésector te erkennen, wat betekent dat het slachtoffer in dat geval geen vergoeding krijgt uitbetaald.

Het ACV vraagt daarom dat de overheid een tandje bij steekt. “We vragen met aandrang een betere controle, waarbij élke weigering door de inspectiediensten van de overheid tegen het licht wordt gehouden.”

Nu houdt Fedris – het federale agentschap voor beroepsrisico’s – enkel steekproeven. “De resultaten zijn niettemin veelbetekenend. In één op de tien gevallen moest de verzekeraar na zo’n controle van Fedris het arbeidsongeval toch erkennen”, aldus nog Fonck. Dat betekent volgens het ACV concreet dat vorig jaar bijna 2.000 slachtoffers van een arbeidsongeval onterecht geen erkenning kregen, of zo’n 5 gevallen per dag.

Ene verzekeraar is andere niet

Fonck wijst bovendien op enorme verschillen tussen verzekeringsmaatschappijen onderling. “Wat arbeidswegongevallen (ongevallen op de weg van en naar het werk, nvdr.) betreft weigert verzekeringsmaatschappij De Federale een kwart van de ingediende dossiers, zo blijkt uit de overheidsstatistieken. Bij een verzekeraar als Fidea is dat amper 3 procent. En dat terwijl beide deze maatschappijen relatief gelijkaardige groepen werknemers verzekeren én naar het werk rijden voor niet gevaarlijker is voor een bouwvakker dan voor een bediende.”

Assuralia, de federatie van verzekeraars, nuanceert. “Een aantal verzekeringsmaatschappijen komt historisch wel degelijk uit een welbepaalde sector en zijn ook vandaag nog steeds iets nadrukkelijker in die sectoren actief, waardoor je de weigeringspercentages onderling niet zomaar mag vergelijken”, zegt Wauthier Robyns.

Nog volgens Assuralia voorziet de wet voldoende waarborgen voor werknemers om bij een weigering verzet aan te tekenen. “Zo draaien verzekeraars altijd op voor de gemaakte gerechtskosten, ook wanneer ze in hun gelijk worden gesteld.”

Vorig jaar noteerde overheidsdienst Fedris bijna 170.000 arbeidsongevallen, waarbij 145 mensen het leven lieten en 16.000 werknemers een blijvende handicap opliepen. Het gaat om het hoogste cijfer in vijf jaar. “De stijging heeft onder meer te maken met het hoge aantal interimwerknemers dat wordt ingeschakeld, en dat niet altijd voldoende tijd krijgt om de job en de veiligheidsprocedures onder de knie te krijgen”, zegt het ACV.

Een andere oorzaak is dat werknemers steeds vaker alleen ergens werken, waardoor een collega niet meteen tussenbeide kan komen als het misloopt of dreigt mis te lopen.

 

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht