Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten. Wij gaan er dan ook van uit dat u deze Algemene Voorwaarden kent en aanvaardt als u met ons een samenwerking aangaat.

Inschrijven / boeken

 • Inschrijven voor een opleiding (titel / datum / plaats) kan via het daarvoor voorziene gedeelte op de website (of opleidingsportaal) of door het sturen van een mail waarin deelname aan de cursus of bestelling van een opleiding wordt bevestigd. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven of een opleiding te reserveren.
 • Alle inschrijvingen worden in behandeling genomen in volgorde van ontvangst en zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging via mail vanwege De Nestor vzw.
 • Open opleidingen worden steeds georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Indien er onvoldoende deelnemers interesse zouden tonen voor een opleiding behoudt De Nestor zich het recht voor deze opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De Nestor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of schadevergoeding wegens het annuleren van deze opleiding.

Annuleren

 • Annulering van een inschrijving of opleiding kan enkel per mail. De datum van ontvangst van de mail geldt als datum van annulering.
 • De voorwaarden voor het annuleren van een inschrijving of opleiding kunnen worden geraadpleegd op de website. Deze voorwaarden maken volledig deel uit van de algemene voorwaarden.

Niet-deelname

 • In geval van verhindering van een deelnemer, mag opdrachtgever een vervanger sturen. Wanneer een deelnemer niet komt opdagen voor een opleiding, een opleiding niet afmaakt of wenst door te schuiven naar een volgende opleiding, is de volledige inschrijvingskost verschuldigd. Zie voor meer detail de spelregels rond annulering.
 • Deelnemers die meer dan 15 minuten te laat aankomen zullen geweigerd worden om deel te nemen aan de opleiding. Zij worden als afwezig beschouwd waarbij de inschrijvingskost volledig verschuldigd blijft.

Afwezigheid van de docent

 • Het is praktisch en economisch onmogelijk om voor iedere opleiding een docent in stand-by te houden voor het geval dat de ingeplande docent de dag van de opleiding plots niet beschikbaar zou zijn door bijvoorbeeld ziekte, ongeval, plots overlijden van een familielid of quarantaine. Dergelijke gevallen worden beschouwd als overmacht. De Nestor zal de opleiding dan kosteloos op een ander moment aanbieden, maar zal verder niet aansprakelijk zijn noch moeten instaan voor enige vorm van schadevergoeding.

Tarieven

 • Tenzij anders aangegeven, zijn alle tarieven exclusief BTW en in Euro.
 • Bij forfaitaire vergoeding van een opleidingsdag geldt:  Een opleidingsdag is een dag van 8 uur, waar 7 uur opleiding wordt gegeven. Een opleidingsdag start van maandag tot zaterdag ten vroegste om 7:00 en eindigt ten laatste om 18:00. Voor dagen / uren die daarbuiten vallen, wordt een toeslag van 55,00 per uur aangerekend.
 • Bij staffelprijzen voor open opleidingen geldt bij (laattijdige) annulering de hoogste prijs.
 • Prijzen zijn geldig voor facturatie aan één juridische entiteit. Bij pro-rata facturatie over verschillende juridische entiteiten wordt een administratieve kost van € 15,00 (excl. BTW) per bijkomende factuur aangerekend

Betalen

 • De kost voor de opleidingen dient voldaan te zijn voor aanvang van de opleiding en is verschuldigd van zodra de bevestiging per mail wordt verstuurd. De factuur is met andere woorden niet noodzakelijk voor het ontstaan van de schuld.
 • Facturen voor andere dienstverlening dan opleidingen zijn contant betaalbaar.
 • Bij niet-betaling is onmiddellijk een forfaitaire schadevergoeding van € 125,00 verschuldigd, onverminderd een maandelijkse intrest op het openstaande bedrag van 3 %. Een deel van een maand wordt als een volledige maand aangerekend.
 • Indien u wenst te betalen door gebruik te maken van de KMO Portefeuille, dient u uw subsidieaanvraag tijdig in te dienen (Dit is bij het bevestigen van de overeenkomst). Het niet kunnen gebruik maken van de KMO Portefeuille of andere subsidiemogelijkheden is geen grond om de betaling van de schuld uit te stellen of te weigeren.

Attesten

 • Bij opleidingen waar een attest moet voor opgemaakt worden is de éénmalige opmaak van het attest in de prijs begrepen.
 • Duplicaten van pasjes kunnen bekomen worden tegen betaling van een kostprijs van € 10,00 (excl. BTW) per pasje.
 • Duplicaten van attesten, getuigschriften of pasjes worden enkel bezorgd aan de opdrachtgever van de opleiding.

Verplaatsingsvergoeding

 • De verplaatsingsvergoeding is, tenzij anders vermeld, inbegrepen in de opleidingskost. Indien deze niet is inbegrepen wordt de afstand berekend op basis van de afstand heen en terug in Google Maps © tussen de opleidingslocatie en Kaleweg 20 A – 9030 Mariakerke.

Intellectuele eigendom

 • Alle leermiddelen gebruikt tijdens de opleiding blijven eigendom van De Nestor. Opdrachtgevers, noch deelnemers aan een opleiding kunnen enige rechten op deze intellectuele eigendommen laten gelden.
 • Op eenvoudig verzoek zal opdrachtgever alle ter informatie ter beschikking gestelde leermiddelen (zoals handboeken, flyers, enz) terug overhandigen aan De Nestor. Het is opdrachtgevers, noch deelnemers aan een opleiding toegestaan materiaal ter beschikking gesteld tijdens of na een opleiding te verkopen, kopiëren, door te geven of op welke manier dan ook te verspreiden.
 • Het maken van foto-, video- en /of geluidsopnames op welke drager dan ook is tijdens de duur van de opleiding niet toegestaan.

Persoonsgegevens

 • Om opleidingen en opleidingstrajecten correct te kunnen registreren en verwerken, of om deelname te kunnen registreren bij overheid, sectorfondsen of voor subsidiemaatregelen, worden een aantal persoonsgegevens verzameld. Het beleid met betrekking tot de opslag en verwerking van deze gegevens is terug te vinden op onze privacy pagina van de website.
 • Deelnemers die de noodzakelijke gegevens zoals vermeld op de privacy pagina niet wensen te verstrekken of geen toelating geven tot het gebruik / opslaan ervan, zullen niet kunnen deelnemen aan de opleiding omdat daardoor unieke registratie onmogelijk is. Zoals beschreven in de spelregels met betrekking tot annulering van inschrijving of opleiding, blijft de opleidingskost verschuldigd.

Aansprakelijkheid

 • De Nestor wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor schade of ongeval op locatie van de opleiding, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht zich verzetten.
 • Evenmin kan De Nestor aansprakelijk gesteld worden voor correctheid, juistheid of volledigheid van de opleidingen of het gevolgde opleidingstraject (code 95).
 • De Nestor staat louter in voor het verstrekken van de opleiding en kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deelnemers niet slagen of niet de nodige competenties verwerven.
 • Elke schade – vrijwillig of onvrijwillig – die een deelnemer aan machines, materiaal, uitrusting of gebouw van De Nestor veroorzaakt, wordt aan de opdrachtgever / inschrijver integraal gefactureerd.
 • Het gebruik van alcoholische dranken of andere geestesveranderende middelen tijdens de opleidingen is, vooral om veiligheidsredenen, niet toegestaan. De Nestor behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren of weg te sturen wanneer het vermoeden bestaat dat deze alcohol of andere geestesveranderende middelen hebben gebruikt. De kost voor de deelname aan de opleiding blijft verschuldigd, ook wanneer deelnemers wegens dit vermoeden worden geweigerd.

Geschillen

 • Alle overeenkomsten worden opgesteld volgens het Belgisch recht. Bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd.
 • Deze algemene voorwaarden zijn als enige geldig voor alle overeenkomsten met De Nestor vzw vanaf 01/01/2021 en vervangen alle voorgaande.

De Nestor vzw

Kaleweg 20 A
9030 Mariakerke

BE0806.124.042