Bij De Nestor kan je terecht voor deskundig advies over brandveiligheid en brandpreventie, een risicoanalyse brand of het opmaken van een intern noodplan.
Brandpreventie
Door de gedeeltelijke opheffing van artikel 52 van het ARAB in 2014 werden werkgevers verplicht tot het voeren van een brandpreventiebeleid gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem en de hiërarchie van preventiemaatregelen, gedefinieerd door de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers. Deze specifieke verplichtingen zijn verankerd in de Codex Boek III, Titel 3.

De risicoanalyse brand vormt de basis van de te nemen algemene materiële en organisatorische maatregelen, en meer bepaald:

  • het oprichten van een brandbestrijdingsdienst;
  • het voorzien van preventieve maatregelen voor het voorkomen van brand;
  • de snelle en veilige evacuatie verzekeren;
  • het begin van brand vlug en doelmatig bestrijden;
  • de schadelijke gevolgen van brand beperken;
  • het vergemakkelijken van de interventie van de hulpdiensten;
  • periodieke controle en onderhoud.

BrandpreventieauditAlle documenten en maatregelen worden samengevoegd in het zogenaamde brandpreventiedossier. Dit dossier moet voortdurend worden bijgewerkt en ter beschikking worden gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaren en de openbare hulpdiensten. Tegelijk dient een werkgever ook een intern noodplan op te stellen waarin alle procedure worden verzameld die moeten toelaten correct en efficiënt te reageren in geval van nood.

De Nestor stelt zijn expertise ter beschikking aan bedrijven om aan al deze verplichtingen te voldoen. Onze preventieadviseurs en veiligheidsdeskundigen hebben een ruime ervaring in diverse sectoren. Uiteraard kan u bij De Nestor ook terecht voor de opleiding van uw brandbestrijdingsdienst en evacuatiestewards.

De audit “brandpreventie”

Via een specifieke audit “brandpreventie” biedt De Nestor bedrijven de mogelijkheid om op een concrete manier te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het doel van de audit is een verslag met concrete adviezen en maatregelen. De risicoanalyses “brand” maken deel uit van dit verslag.

Deze brandpreventie audit heeft tot doel na te gaan waar het bedrijf staat met betrekking tot de
wettelijke verplichtingen. De audit bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een vragenlijst met
betrekking tot de basisgegevens van het bedrijf. Op basis van deze vragenlijst wordt een bezoek aan
het bedrijf voorbereid. Tijdens dit bezoek zal de auditor een rondgang doen en extra informatie
verzamelen aan de hand van een checklist. Op basis van alle gegevens wordt dan een gedetailleerd
verslag opgemaakt. Dit verslag vormt de basis voor een plan van aanpak en de te nemen
maatregelen.

Brandveiligheid en brandpreventie, belangrijke elementen van de risicoanalyse brand

Stap 1 – Vragenlijst

Je bezorgt ons de gegevens van het bedrijf aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. Op basis hiervan bezorgen wij jou een offerte voor het opmaken van een audit “brandpreventie”.

Stap 2 – Bezoek van een expert

Na goedkeuring van de offerte wordt op basis van de vragenlijst een bezoek aan het bedrijf voorbereid. Tijdens dit bezoek zal de auditor een rondgang doen en extra informatie verzamelen aan de hand van een checklist.

Stap 3 – Verwerken gegevens

Aan de hand van de verzamelde gegevens worden verschillende risicoanalyses opgesteld: brand, evacuatie en/of blusmiddelen. Telkens wordt gekozen voor de meest geschikte methode.

Het verslag wordt vervolledigd met adviezen, een actieplan, eventuele verbeterpunten en preventiemaatregelen.

Stap 4 – Presentatie van het verslag

De resultaten van de audit “brandpreventie” worden voorgesteld aan alle belanghebbenden in de organisatie.  De Nestor kan verder bijstand geven bij het implementeren van het beleid of het organiseren van toolboxen of opleidingen.

Intern noodplan

Het intern noodplan legt de organisatie en procedures vast die je moet volgen in een noodsituatie. Een intern noodplan is niet beperkt tot wat je moet doen bij een brand of explosie. Je kan er ook maatregelen in opnemen met betrekking tot:

  • technische ongevallen,
  • arbeidsongevallen,
  • incidenten in de buurt met impact op het bedrijf.

De audit “brandpreventie” bepaalt mee wat er wordt opgenomen in je intern noodplan. Een intern noodplan is dus altijd specifiek voor en op maat van je organisatie. De Nestor beheert de intern noodplannen van bedrijven via een online platform.

Interventiedossier

Intern noodplan, interventiedossier en plannen voor evacuatie bij brand zijn verplicht. De Nestor geeft advies. Als de brandweer uitrukt naar een bedrijf, dan baseert het zich op het interventiedossier. In dit dossier staan alle gegevens om een veilige en adequate interventie mogelijk te maken (toegangswegen, sleutelkluizen, toegangen, blusmiddelen, aanwezig risico’s …). Het spreekt voor zich dat dit dossier volledig en up-to-date moet zijn. De adviseurs van De Nestor hebben ervaring in brandweerdiensten. Zij begeleiden jouw bedrijf bij het samenstellen van de informatie die noodzakelijk is voor het opstellen van jouw interventiedossier.

Evacuatie

Evacuatieoefeningen

Procedures en actiekaarten zijn één zaak, ze toepassen in de praktijk een andere. De wetgever schrijft daarom een jaarlijkse evacuatieoefening voor. Voor jouw bedrijf organiseert De Nestor oefeningen met realistische oefenscenario’s die een echte meerwaarde vormen. Hiervoor zetten we simulatoren en simulanten in. Observatoren begeleiden de oefening en leveren achteraf een gedetailleerd verslag af.

Noodkoffer evacuatie

De Nestor biedt een noodkoffer aan die al het materiaal bevat nodig bij een evacuatie. Daarin zitten alle actiekaarten maar ook signalisatiehesjes, communicatiemiddelen ….

Evacuatieplannen / signalisatie

Evacuatieplannetjes en signalisatie in bedrijven moeten voldoen aan de norm. De Nestor werkt daarom samen met een betrouwbare partner voor het aanleveren van deze grafische ondersteuning bij de evacuatie. Bij ons kan je ook terecht voor fotoluminescerende noodsignalisatie, een potentiële levensredder in noodsituaties.