De Nestor vindt de privacy van medewerkers, klanten, deelnemers, leveranciers en anderen waarmee wordt samengewerkt belangrijk. Deze pagina omvat de kernpunten van onze privacy beleid conform de GDPR wetgeving.

Organisatie & verantwoordelijke

De Nestor vzw
Hervé Buisset – Voorzitter

Kaleweg 20A
9030 Mariakerke

BE0806.124.042

Tel. 09 375 31 69 – info@denestor.be

Verwerken persoonsgegevens

Als opleidingscentrum verwerken wij heel wat persoonsgegevens. Naargelang de interactie die u heeft met onze organisatie, is er niet alleen verschil in de gegevens die wij verzamelen, maar verschillen ook de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verzamelen.

Van onze klanten verzamelen wij de bedrijfsgegevens noodzakelijk voor de facturatie (naam onderneming, rechtsvorm, adres en BTW- of ondernemingsnummer). Tegelijk beheren wij ook de gegevens van de contactpersonen zoals naam, telefoonnummer en e-mail. Deze worden gebruikt voor het opmaken van offertes, het sturen van bevestigingen en praktisch organiseren van opleidingen.

De gegevens van de deelnemers zijn noodzakelijk voor de opleidingsadministratie. Naam, geboortedatum, geboorteplaats en rijksregisternummer worden gebruikt om deelnemers uniek te identificeren in de administratie, maar net als het adres van de deelnemers, zijn deze noodzakelijk om attesten te kunnen maken in toepassingen van de overheid en sectorfondsen. Van iedere deelnemer wordt ook bijgehouden welke opleidingen, wanneer werden gevolgd. Daarin begrepen ook de resultaten die werden behaald op eventuele theoretische en / of praktische proeven.

Alle gegevens worden opgeslagen in Coachview.net een SAAS toepassing van het Nederlandse bedrijf Innophase bv (zie verder). De gegevens van de deelnemers aan de opleidingen in het kader van de nascholingen vakbekwaamheid worden ingevoerd in het online beheerssysteem van FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze database wordt door de gemeentes geconsulteerd om de code 95 op het rijbewijs te verlengen.

De resultaten van theoretische en praktische proeven, worden onder de vorm van “geslaagd” of “niet-geslaagd” doorgegeven aan de werkgever die de betrokken deelnemer heeft ingeschreven.

De privacyverklaring van de medewerkers is opgenomen in het arbeidsreglement.

De Nestor maakt gebruikt van diverse online informatiesystemen. Met ieder van deze leveranciers werd een afzonderlijke overeenkomst gesloten waarin garanties met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen.

Deze systemen zijn zo ingericht dat enkel medewerkers die genoodzaakt zijn om de gegevens te behandelen er toegang toe hebben.

Bewaartermijn

Conform wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot boekhoudkundige verrichtingen, worden gegevens gedurende een termijn van 10 jaar bewaard.

Rechten

Iedere persoon wiens gegevens worden verwerkt en / of bewaard door De Nestor vzw, heeft steeds recht op inzage en correctie van zijn / haar persoonlijke gegevens. Via een eenvoudig verzoek per email (privacy@denestor.be) kan een overzicht opgevraagd worden van alle bij ons opgeslagen gegevens. Voeg bij deze aanvraag een kopie van uw identiteitskaart ten bewijze dat u zelf deze aanvraag doet.  Via hetzelfde verzoek kan u ook vragen om deze gegevens te verwijderen. Houd hierbij rekening dat wij deze gegevens bijhouden in het kader van een overeenkomst met werkgevers en dat bij het verwijderen het opleidingsoverzicht dit zowel voor de deelnemer, als de werkgever onvolledig wordt.

Wanneer een deelnemer ervoor kiest om (een deel van) zijn persoonsgegevens niet te verstrekken of te laten schrappen, kan dit betekenen dat zijn opleidingen niet kunnen geregistreerd worden, waardoor bijvoorbeeld de code 95 op het rijbewijs niet kan verlengd worden. Bij het ontbreken van een deel van de gegevens kan het onmogelijk zijn om een deelnemer uniek te identificeren waardoor gevolgde opleidingen niet kunnen worden toegewezen. Het is in dat geval dan ook niet mogelijk om aan de opleiding deel te nemen.

Klachten

Personen wiens gegevens worden verwerkt en / of bewaard door De Nestor vzw en die menen dat hun rechten worden geschonden kunnen een klacht indienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel 02 274 48 00 – contact@apd-gba.be